Oznámení o prohlášení akcií za neplatné

Představenstvo společnosti

BODOS a.s.,

IČO: 49435230, se sídlem Mánesova 1748/1, 680 01 Boskovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1087 (dále jen „společnost“)

oznamuje

že po uplynutí lhůt určených k předložení akcií společnosti v souvislosti s usnesením valné hromady společnosti ze dne 23. listopadu 2015 o nuceném přechodu všech akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře společnost KRODOS SERVIS a.s., se sídlem v Kroměříži, Skopalíkova 2385, PSČ 767 17, IČO: 26950545, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4261, podle ustanovení § 375 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, prohlásilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 26. 5. 2016 za neplatné akcie, které akcionáři nepředložili ve lhůtách k tomu určených.

Za neplatné byly prohlášeny následující kmenové listinné akcie společnosti původně vydané na majitele, na základě zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, v platném znění, se staly akciemi na jméno, avšak nebyly vyměněny:

 • ve jmenovité hodnotě 50 000,- Kč, série D,
  pořadová čísla 000002-000007,
 • ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, série C,
  pořadová čísla 000016-000053,
 • ve jmenovité hodnotě 5 000,- Kč, série B,
  pořadová čísla 000003-000017,
 • ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, série A,
  pořadová čísla 061584-061626.

Za akcie prohlášené za neplatné vydá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejného druhu, podoby, formy a jmenovité hodnoty.

Představenstvo společnosti

BODOS a.s.